ایراسیست | Air Assist

یکی از روشهای مدرن در پاشش رنگ روش پاشش به صورت ایر اسیست یا ایر کوت (Air assist , Air Coat) می‎باشد. 

با توجه به اینکه در روش ایرلس ضخامت بالا و شفافیت پایین و همچنین در پاشش ایر اسپری ضخامت پایین و شفافیت بالا می‎باشد، شرکتهای تولید کننده تجهیزات پاشش رنگ به فکر این افتادند که محصولی تولید کنند که دو روش را با هم ترکیب کنند تا بتوانند هم ضخامت خوب و هم شفافیت بالایی داشته باشند. 

روش فوق مابین دو روش ایر اسپری و ایرلس می‎باشد. در این روش رنگ با فشار بالا و هوا در خارج از گان با هم ترکیب میشوند، به عبارتی رنگ بر روی باد به سمت سطح کار پاشش می‎شود. در نتیجه هم ضخامتی تقریبا برابر با پاشش ایرلس دارید هم شفافیتی تقریبا برابر با پاشش ایر اسپری.

صنایع مخاطب:

  • صنایع چوب
  • صنایع هوایی
  • صنایع ریلی