روش پاشش

AIRLESS

AIR SPRAY

AIR ASSIST

HVLP

روش پاشش با توجه به نوع پوشش و سطحی که پوشش داده میشود ،تعیین میگردد و همچنین در صنایع مختلف از روشهای مختلفی استفاده میشود .در زیر با تعدادی از متداولترین روشهای پاشش آشنا خواهید شد .